Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1 Het deelnemen aan de yogalessen, workshops en yogaweekenden betekent akkoord gaan met deze voorwaarden.

1.2 Het deelnemen aan de lessen, workshops en yogaweekenden is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.3 YogaZen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.4 YogaZen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.5 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van YogaZen, dient te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een strippenkaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen, workshops en yogaweekenden.

2.2 Een yoga-abonnement of strippenkaart van YogaZen is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich tijdig heeft afgemeld (uiterlijk 6 uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald tot uiterlijk 1 maand daarna. Dit gebeurt in overleg met YogaZen.

2.5 Indien deelnemer niet bij de workshop aanwezig kan zijn en zich tijdig heeft afgemeld (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de workshop) kan de strippenkaart van de oude workshop worden gebruikt voor een andere workshop.

2.6 Indien deelnemer niet bij het yogaweekend aanwezig kan zijn en zich tijdig heeft afgemeld (uiterlijk 2 weken voor aanvang van het yogaweekend) kan de strippenkaart van het oude yogaweekend worden gebruikt voor een volgend yogaweekend.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt via Momoyoga, ons online platform.

3.2 De betaling en aanschaf van een strippenkaart geschiedt via Momoyoga, ons online platform.

3.3 Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan YogaZen te worden doorgegeven.

Artikel 4: Huisregels

4.1 De deelnemer wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn (5 tot 10 minuten voor aanvang van de les), zodat de les of workshop op tijd gestart kan worden.

4.2 De deelnemer wordt verzocht rekening te houden met de andere deelnemers in de groep. 

4.3 De deelnemer wordt verzocht stilte en rust in acht te houden tijdens de les. De telefoon staat op vliegtuigmodus tenzij de deelnemer telefonisch bereikbaar moet zijn vanwege een noodsituatie. 

4.4 De deelnemer wordt verzocht met schone voeten de ruimte te betreden en na de les de gebruikte mat van YogaZen te reinigen met schoonmaakmiddelen die aanwezig zijn in de studio.

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

5.1 Op feestdagen is de Yogastudio gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio.

5.2 Sluiting van de studio wegen vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail, website en posters in de studio. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden geïncasseerd.

5.3 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met YogaZen voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5.4 Wanneer er onverwachts een les of workshop komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval docent) dan kan deelnemer de les tot maximaal 1 maand na datum inhalen. Dit gaat in overleg met YogaZen.

5.5 Bij ziekte of zwangerschap kan in overleg met YogaZen het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

Artikel 6: privacyverklaring

6.1 Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van betalingen en voor contact/info via telefoon, post of e-mail.

7. Wijzigingen lesrooster, prijzen

7.1 YogaZen behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en posters in de studio.

7.2 YogaZen behoudt zich het recht voor om de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.